نویسنده = نخزری مقدم، محبوبه
تعداد مقالات: 1
1. گردشگری خرید و چالشهای عملکردی بازارهای فرامنطقه ای نمونه کاوی: چهارراه رسولی زاهدان

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 113-129

امیر حمزه شهبازی؛ زینب سرگزی؛ محبوبه نخزری مقدم