نویسنده = یزدانی، حمیدرضا
روند جهانی پژوهش در حوزه کانال های توزیع گردشگری: یک تحلیل کتاب سنجی

دوره 8، شماره 4، دی 1398، صفحه 59-81

10.22034/jtd.2019.177235.1682

نیما سلطانی نژاد؛ حمیدرضا ایرانی؛ مرتضی سلطانی؛ حمیدرضا یزدانی