نویسنده = عبدالرحیمی، زهرا
شناسایی شکاف‌های کیفیت خدمات گردشگری پزشکی با رویکرد فازی (مطالعه‌ موردی: شهر اردبیل)

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 91-106

10.22034/jtd.2019.172090.1656

باقر عسگرنژاد نوری؛ ولی نعمتی؛ سمیه صائب نیا؛ زهرا عبدالرحیمی