نویسنده = شافعی، رضا
طراحی مدل بازاریابی مبتنی بر تجربه مشتری در طبیعت گردی استان کردستان

دوره 8، شماره 3، آبان 1398، صفحه 45-69

10.22034/jtd.2019.170139.1645

عابدین پویا؛ منصور ایراندوست؛ هیرش سلطانپناه؛ رضا شافعی