نویسنده = ضیایی مهر، اسد
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و تحلیل عملکرد – اهمیت عوامل مؤثر بر گردشگری دریایی (مورد مطالعه: بندر خرمشهر)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 137-152

امیر هوشنگ نظرپوری؛ راضیه فعلی؛ اسد ضیایی مهر