نویسنده = مرادی، علیرضا
مدل سازی شبکه های اجتماعی در رفتار گردشگران با رویکرد ساختاری-تفسیری

دوره 8، شماره 3، آبان 1398، صفحه 165-183

10.22034/jtd.2019.157949.1569

رضا مینایی؛ فرشید نمامیان؛ فخرالدین معروفی؛ علیرضا مرادی