نویسنده = سلیمان زاده، امید
تأثیر تجربه برند هتل بر ارزش ادراک شده گردشگران و قوت برند هتل

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 102-119

10.22034/jtd.2018.153466.1545

شهرام خلیل نژاد؛ امید سلیمان‌زاده؛ مرضیه کراقلی