نویسنده = حق وردی زاده، ابوالفضل
شناسایی شایستگی‌های محوری راهنمایان تور بین‌المللی

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 63-82

10.22034/jtd.2020.199272.1810

صمد رحیمی اقدم؛ حسین رحیمی کلور؛ ابوالفضل حق وردی زاده دهلیق