نویسنده = رضائی، محمدرضا
تأثیر ارتقای مؤلفه‏ های شهر شاد در توسعۀ گردشگری شهر یزد

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 87-104

10.22034/jtd.2021.246990.2125

پریوش اورکی؛ محمدرضا رضائی؛ محمد مبارکی