نویسنده = محمدرضا فرزین
مدیریت گردشگری ساحلی؛ تحلیل رویکرد یکپارچه

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 175-204

10.22034/jtd.2018.144703.1486

اسماعیل قادری؛ فاطمه باقری؛ محمدرضا فرزین؛ غلامرضا کاظمیان