نویسنده = زنگانه، عادل
مقایسه الگوریتم های تناظریابی برای تهیه تور مجازی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 41-64

10.22034/jtd.2018.143726.1484

عادل زنگانه؛ ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ مسعود ورشوساز