نویسنده = زندی، ابتهال
مدل ترکیبی پیش بینی تقاضای گردشگری داخلی شهر تهران

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 250-275

10.22034/jtd.2018.148208.1506

محمدرضا فرزین؛ امیر افسر؛ علیرضا دبیر؛ ابتهال زندی