نویسنده = سیّد محمّد میرتقیان رودسری
گفتمان گردشگری در ایدئولوژی مقام معظم رهبری

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 143-161

10.22034/jtd.2022.338038.2600

سیّد محمّد میرتقیان رودسری


ساخت و اعتباریابی مقیاس وفاداری به مقصد گردشگری

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 159-172

10.22034/jtd.2020.207179.1866

سیّد محمّد میرتقیان رودسری