نویسنده = بابائی، یاور
شناسایی عوامل اثرگذار و اثرپذیر بر پذیرش شهروندی شرکتی در کسب ‌وکارهای گردشگری

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 303-319

10.22034/jtd.2020.205716.1856

حمیدرضا ایرانی؛ مرتضی سلطانی؛ مولود جمشیدزاده؛ یاور بابائی


اثر مسئولیت اجتماعی بر پشتیبانی از گردشگری پایدار در شهر سرعین

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 169-184

10.22034/jtd.2020.177473.1684

حمید ضرغام بروجنی؛ یاور بابائی؛ نرگس شیخ حسنی