نویسنده = مریم مهرعلی
تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر وفاداری مشتری و جایگاه برند: نقش میانجی ارزش مشتری

دوره 8، شماره 4، دی 1398، صفحه 1-22

10.22034/jtd.2018.126856.1379

مرتضی اکبری؛ مریم مهرعلی؛ نادر سیدامیری؛ مژگان دانش؛ قاسم رمضانپور نرگسی