نویسنده = زنگنه اسدی، محمد علی
ارزیابی و انتخاب ژئوتریل های ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 158-172

10.22034/jtd.2018.81147

محمد علی زنگنه اسدی؛ ابوالقاسم امیر احمدی؛ علی اکبر شایان یگانه