نویسنده = ترابی فارسانی، ندا
شناسایی راهکارهای عملیاتی کاربرد فنّاوری بلاکچین در رونق گردشگری ایران

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 277-294

10.22034/jtd.2022.324849.2551

فائزه سیدباقری؛ ندا ترابی فارسانی؛ رسول صادقی