نویسنده = دوستی ایرانی، مهناز
تعداد مقالات: 2
2. تأثیرگذاری زیرساخت گردشگری بر انتخاب مقصد (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 126-147

محمدحسین ایمانی خوشخو؛ مجید فرهادی یونکی؛ مهناز دوستی ایرانی