نویسنده = غفاری، محمد
عوامل تعیین‌کنندة موفقیت بازاریابی کششی در گردشگری غذا رهیافت فراترکیب

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 201-227

10.22034/jtd.2020.250202.2136

محمد غفاری؛ میثم شفیعی رودپشتی؛ ابوالفضل حاتمی ورزنه؛ وحید حیدرپوردعویسرائی؛ مهدی فرمانی


شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موفقیت پایگاه اینترنتی جاباما

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 67-78

10.22034/jtd.2019.147303.1497

حسین خنیفر؛ بنفشه خلیلی پور؛ محمد غفاری؛ حمیدرضا یزدانی


نقش تجربه گردشگر در بهبود تصویر ذهنی مقصد گردشگری اصفهان

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 97-112

10.22034/jtd.2018.69463

محمد غفاری؛ احمد عباسی؛ امیررضا کنجکاو منفرد