نویسنده = حیدریان، سمیرا
تاثیر قیمت نفت برتقاضای گردشگری: مقایسه کشورهای OECD و کشورهای خاورمیانه

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 1-17

10.22034/jtd.2018.69450

هادی رفیعی؛ سمیرا حیدریان؛ علی رهنما؛ سحر اتحادی