نویسنده = مهناز حسین زاده
طراحی مدلی برای افزایش درآمد حاصل از عرضة خدمات گردشگری (رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها)

دوره 11، شماره 3، مهر 1401

10.22034/jtd.2021.276233.2291

حمید زادمهر؛ عالیه کاظمی؛ حامد شکوری گنجوی؛ مهناز حسین زاده؛ سید حسین حسینی


تحلیل جایگاه عناصر زنجیره تأمین صنایع دستی جزیره قشم با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه‌های اجتماعی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 139-159

حنانه محمدی کنگرانی؛ مهناز حسین زاده؛ محمد سپاهی پارسا