نویسنده = قاسمی یالقوزآغاج، اکبر
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عوامل جذب گردشگران درمانی با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره ترکیبی فازی (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 39-57

اکبر قاسمی یالقوزآغاج؛ احمد اسدزاده؛ محمدحسین ایمانی خوشخو؛ یونس جبارزاده