نویسنده = تقی لو، علی اکبر
تحلیل و ارزیابی اثرات بالقوه زیست محیطی اجرای طرح گردشگری در بخش صفائیه شهرستان خوی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 118-134

صیاد اصغری؛ علی اکبر تقی لو؛ صالح اصغری سراسکانرود