نویسنده = پایدار، ابوذر
بررسی تطبیقی ابعاد مؤثر بر توسعة گردشگری برج آزادی و ایفل

دوره 5، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 195-178

علی حاجی نژاد؛ ناصر عبدی؛ ابوذر پایدار