نویسنده = اصغر طهماسبی
تحلیل فضایی جاذبه‌های گردشگری غذا موردمطالعه: استان مازندران

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 117-129

10.22034/jtd.2020.226588.2017

اصغر طهماسبی؛ یوسف فیروزیان اصل؛ ابوطالب قاسمی وسمه جانی