نویسنده = پروانه پرچکانی
ارزیابی شاخص های برند پایدار در مقاصد گردشگری ساحلی (مطالعه موردی: منطقه ساحلی چابهار)

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 19-47

پروانه پرچکانی؛ سید سعید هاشمی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ محمدحسین ایمانی خوشخو