نویسنده = ازکیا، مصطفی
فرصت های اجتماعی اشتغال زنان در گردشگری

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 82-101

10.22034/jtd.2018.140024.1457

الهام حبیبی؛ محمدصادق مهدوی؛ مصطفی ازکیا