نویسنده = محمدرضا فرزین
طراحی چارچوب مشارکت عمومی ـ خصوصی در گردشگری برمبنای فراترکیب مطالعات پیشین

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 251-276

10.22034/jtd.2020.238477.2074

ندا زرندیان؛ محمدرضا فرزین؛ علی اصغر شالبافیان؛ اکبر پورفرج؛ سید مجتبی محمودزاده


اثرات توسعه گردشگری ورودی بر تولید و اشتغال بخش های اقتصادی: رهیافت تحلیل مسیر ساختاری

دوره 8، شماره 4، دی 1398، صفحه 38-58

10.22034/jtd.2019.185917.1738

محمدرضا فرزین؛ نیلوفر عباس پور؛ یکتا اشرفی؛ حمید ضرغام بروجنی


مدل ترکیبی پیش بینی تقاضای گردشگری داخلی شهر تهران

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 250-275

10.22034/jtd.2018.148208.1506

محمدرضا فرزین؛ امیر افسر؛ علیرضا دبیر؛ ابتهال زندی