نویسنده = صالحی، سید موسی
بررسی اثرات گردشگری شهری بر کیفیت زندگی شهروندان (مطالعه ی موردی: شهریاسوج)

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 23-44

10.22034/jtd.2020.110397

ابوالفضل قنبری؛ الهام درخشان؛ سید موسی صالحی؛ اله داد احمدی نصرآبادسفلی