نویسنده = کشفی، سیدمحمدامین
تحلیل نقش عوامل رانشی و کششی در توسعه گردشگری مذهبی در شهر مقدس قم

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 58-79

معصومه عربشاهی؛ امید بهبودی؛ سیدمحمدامین کشفی