نویسنده = بهبودی، امید
تاثیر تجربیات گردشگر بر قصد خرید و به اشتراک گذاری تجربیات از طریق رضایتمندی گردشگر: کاربست تئوری اقتصاد تجربه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

10.22034/jtd.2022.305420.2452

امید بهبودی؛ فرید آقاجانی؛ فهیمه دهقان ذکرآباد


طراحی الگوی معیارهای ارزیابی عملکرد بازاریابی در صنعت گردشگری ایران

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 61-82

10.22034/jtd.2019.136866.1448

امید بهبودی؛ مرتضی رجوعی؛ عظیم زارعی؛ گلنار شجاعی


تحلیل نقش عوامل رانشی و کششی در توسعه گردشگری مذهبی در شهر مقدس قم

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 58-79

معصومه عربشاهی؛ امید بهبودی؛ سیدمحمدامین کشفی