نویسنده = میرداداشی، سید مهدی
چالشهای مسئولیت مدنی راهنمای گردشگری و مدیر فنی دفتر خدمات گردشگری در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1402

10.22034/jtd.2023.385092.2739

احمد نظری؛ سید مهدی میرداداشی؛ علیرضا شمشیری