نویسنده = اسکندر، فاطمه
بررسی تأثیر تجربهٔ‌ حسی، عاطفی، رفتاری و ذهنی برنیات رفتاری مشتریان در صنعت گردشگری در شهر تهران

دوره 12، شماره 3، مهر 1402، صفحه 59-76

10.22034/jtd.2022.348354.2636

ابراهیم زارع پور نصیرآبادی؛ علیرضا یوزباشی؛ فاطمه اسکندر؛ سعیده نیک پی