کسب درجه کیفی A از سوی وزارت علوم

کسب درجه کیفی A از سوی وزارت علوم

فصلنامه علمی-پژوهشی گردشگری و توسعه به صاحب امتیازی انجمن علمی گردشگری ایران، در سال 1397 در سیستم ارزیابی نشریات وزارت علوم (http://journals.msrt.ir) با کسب امتیاز80 درجه کیفی A را دریافت نمود (073a190d90703f8).