دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 17، زمستان 1397، صفحه 1-285 
3. واکاوی موانع توسعه گردشگری پزشکی در ایران با تاکید بر الزامات سیاستگذاری

صفحه 38-60

رحمت الله قلی پور سوته؛ مجتبی امیری؛ حمید ضرغام بروجنی؛ زهره کیانی فیض آبادی


10. مدیریت گردشگری ساحلی؛ تحلیل رویکرد یکپارچه

صفحه 175-204

اسماعیل قادری؛ فاطمه باقری؛ محمدرضا فرزین؛ غلامرضا کاظمیان


12. توسعه صنعت گردشگری از طریق برندسازی صنایع دستی

صفحه 226-240

سید نجم الدین موسوی؛ امیر غفوریان شاگردی؛ علی سرشومی؛ رضا سبهوند