دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 16، پاییز 1397، صفحه 212-1 
8. ارزیابی و انتخاب ژئوتریل های ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی

صفحه 158-172

محمد علی زنگنه اسدی؛ ابوالقاسم امیر احمدی؛ علی اکبر شایان یگانه


10. بررسی تاثیر عوامل غیردرمانی بر توسعه گردشگری سلامت

صفحه 195-212

مهرداد ناصرپور؛ سید نجم الدین موسوی؛ رضا سبهوند