دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 13، زمستان 1396 
2. ارزیابی شاخص های برند پایدار در مقاصد گردشگری ساحلی (مطالعه موردی: منطقه ساحلی چابهار)

صفحه 19-47

پروانه پرچکانی؛ سید سعید هاشمی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ محمدحسین ایمانی خوشخو


9. تبیین مولفه های برندسازی شهری با تاکید بر صنعت گردشگری

صفحه 160-179

علی شریعت نژاد؛ نجم الدین موسوی؛ رضا سبهوند