دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 10، بهار 1396، صفحه 1-215 
2. بررسی اثرات گردشگری شهری بر کیفیت زندگی شهروندان (مطالعه ی موردی: شهریاسوج)

صفحه 23-44

10.22034/jtd.2020.110397

ابوالفضل قنبری؛ الهام درخشان؛ سید موسی صالحی؛ اله داد احمدی نصرآبادسفلی