دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 7، تابستان 1395 (7) 
2. بومی سازی شاخص های مدیریت کارآفرینی پایدار گردشگری در هتل های ایران

صفحه 26-44

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری؛ افسانه پورجم علویجه


6. تحلیل نابرابری های فضایی در توسعه منابع گردشگری (مورد مطالعه: استان اردبیل)

صفحه 107-128

حسن افراخته؛ محمدتقی رهنمایی؛ اصغر طهماسبی؛ سیاوش ایمنی قشلاق