دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 32، مهر 1401 
طراحی مدلی برای افزایش درآمد حاصل از عرضة خدمات گردشگری (رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها)

10.22034/jtd.2021.276233.2291

حمید زادمهر؛ عالیه کاظمی؛ حامد شکوری گنجوی؛ مهناز حسین زاده؛ سید حسین حسینی


پدیده عشق به مقصد: بررسی سیستماتیک ادبیات و مسیرهای پژوهشی آینده

10.22034/jtd.2021.302790.2441

عباس فلاح نژاد؛ محمدعلی عبدالوند؛ کامبیز حیدرزاده؛ محسن خون سیاوش


طراحی مدل توسعهٔ صنعت گردشگری ایران با رویکرد توسعهٔ پایدار

10.22034/jtd.2021.288940.2360

معصومه لعل سازگار؛ اسداله مهرآرا؛ محمدرضا باقرزاده؛ سید مهدی الوانی