دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 25، زمستان 1399، صفحه 1-305 
1. تحلیل سیستمی توسعه گردشگری ایران مبتنی بر بازارهای همسایه و ارائه مدل

صفحه 1-20

سیدجلیل لاجوردی؛ علی رضاییان؛ حمید رضا فرتوک زاده؛ شهاب طلایی شکری


5. شناسایی شایستگی‌های محوری راهنمایان تور بین‌المللی

صفحه 63-82

صمد رحیمی اقدم؛ حسین رحیمی کلور؛ ابوالفضل حق وردی زاده دهلیق


6. توسعه مدل مفهومی مدیریت استعداد از منظر عوامل رفتاری در حوزه گردشگری با رویکرد کیفی

صفحه 83-96

طاهره شاهی؛ بهزاد فرخ سرشت؛ محمد جواد تقی پوریان؛ حسنعلی آقاجانی


18. طراحی و تبیین مدل هتلداری سبز سودآور مبتنی بر استراتژی داده بنیاد

صفحه 269-284

زهرا حسینی زاده هرات؛ محمود معین الدین؛ فروغ حیرانی