دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 23، تیر 1399، صفحه 1-228 (تابستان) 
5. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موفقیت پایگاه اینترنتی جاباما

صفحه 67-78

10.22034/jtd.2019.147303.1497

حسین خنیفر؛ بنفشه خلیلی پور؛ محمد غفاری؛ حمیدرضا یزدانی