دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 22، بهار 1399، صفحه 1-251 
2. طراحی مدل توسعه بوم گردی روستاهای هدف گردشگری استان کرمانشاه

صفحه 25-46

حشمت مرادی؛ علیرضا پورسعید؛ مرجان واحدی؛ محمد باقر آرایش


5. بررسی موانع پذیرش فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی در دفاتر خدمات مسافرتی شهرستان کرج

صفحه 90-102

فاطمه یاوری گهر؛ سید مجتبی محمودزاده؛ پیمان ایل غمی سراسکانرود


11. چارچوب مفهومی هوشمندی مقصدهای گردشگری شهری با رویکرد فراترکیب

صفحه 188-213

محمود ضیائی؛ علی دلشاد؛ محمدتقی تقوی فرد؛ ابوالفضل اردشیر تاج زاده نمین


12. مدل‌سازی پیامدهای توسعه پایدارِ گردشگریِ فرهنگی؛ رویکرد آمیخته

صفحه 214-234

مهنا نیک بین؛ حمید ضرغام بروجنی؛ سید رضا صالحی امیری؛ کامران محمدخانی؛ فرهاد غفاری