دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 19، تابستان 1398، صفحه 1-174