نویسنده = ابوهاشم آبادی، فرزانه
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری یزد با رویکرد VIKORفازی

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 129-147

علی مروتی شریف‌آبادی؛ فرزانه ابوهاشم آبادی؛ فائزه اسدیان اردکانی