تأثیر ازدحام ادراک شده بر رضایت گردشگران با نقش میانجی رفتارهای مقابله‌ای: مطالعه موردی بازار تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار گروه علوم اقتصادی ، دفتر مرکزی جهاددانشگاهی کشور، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت MBA دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22034/jtd.2019.164166.1599

چکیده

در ادبیات تحقیق از ازدحام به‌عنوان پدیده‌ای پیچیده یاد می‌شود که یکسو دارای آثار منفی است و از سوی دیگر از طریق متغیر حس جمعی موجب شادمانی شده و بر رضایت و وفاداری بازدیدکنندگان و درنتیجه عملکرد کسب‌وکارهای گردشگری تأثیر می گذارد. نوع واکنش گردشگران به ازدحام نیز ممکن است در رفتار متغیرهای نهایی موثر باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر ازدحام بر رضایت گردشگران با نقش میانجی رفتارهای مقابله‌ای است. این تحقیق در بازار تاریخی تبریز انجام شده است. تعداد 384 نفر گردشگر به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب و داده‌ها با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از معادلات ساختاری و نرم افزار SMART PLS استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد ازدحام ادراک‌شده منجر به اتخاذ استراتژی‌های رفتارهای مقابله‌ای از سوی بازدیدکنندگان می‌شود. ازجمله رفتارهای مقابله‌ای می‌توان به تغییر مقصد، تغییر برنامه زمانی، تغییر فصل سفر و تغییر در جزییات پیش‌بینی‌شده اشاره کرد. نتایج هم‌چنین حاکی است رفتارهای مقابله‌ای به‌نوبه خود بر رضایت بازدیدکنندگان تأثیر می‌گذارد و لازم است در برنامه‌ریزی بسته‌های سفر و مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد. یافته‌های تحقیق می‌تواند مدیران را در شناخت عوامل اثرگذار بر کیفیت تجربه تفریحی بازدیدکنندگان یاری نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of perceived overcrowding on the satisfaction of tourists with the mediating role of coping behavior: The case of Bazaar of Tabriz

نویسندگان [English]

  • Naser Sanoubar 1
  • Akbar Ghasemi 2
  • Abolfazl Haghverdizadeh 3
1 Associate Professor, Faculty of Economics and Managementn,University of Tabriz, Tabriz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Economics, ACECR, Tehran, Iran
3 University of Tabriz
چکیده [English]

In the literature, crowding is described as a complex phenomenon that has both negative effects and a sense of happiness through the sense of the collective sense and affects the visitor's satisfaction and loyalty and, as a result, the performance of business tourism. The type of reaction of tourists to crowding may also be effective in treating the final variables. The purpose of this study is to investigate the effect of crowding on the satisfaction of tourists with the mediating role of coping behavior. This research has been carried out in the historical market of Tabriz. A sample of 384 tourists was selected and data were collected using a questionnaire. Structural equations and SMART PLS software are used to analyze the data. The results show that overcrowded congestion leads to the adoption of coping strategies by visitors. Coping behaviors include point change, timetable change, travel season change, and change in predicted details. The results also indicate that coping behaviors in turn affect the satisfaction of visitors and need to be considered in the planning of travel packages and urban management. Research findings can help managers understand the factors affecting the quality of the experience of the visitors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived Crowding
  • Bearing Capacity
  • coping behavior
  • Tourist Satisfaction
  • itinerary