بازسازی معنایی مهم‌ترین چالش‌های ساکنان مناطق همجوار سایت‌های اسکان طبیعت‌گردی نوروزی در شهرستان چرداول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

2 ایلام

10.22034/jtd.2019.178979.1701

چکیده

جنگل‌های زاگرس در نیمه غربی ایران، به عنوان یکی از مناطق بسیار جذاب به شمار می‌روند که سالانه جاذب شمار وسیعی از ساکنان بومی و غیر بومی بوده است. ساکنان مناطق شمالی استان ایلام، در طی سال‌های اخیر به شیوه‌ای خاص در اواخر اسفند ماه تا اواسط فروردین سال جدید، در مناطق جنگلی مجاور سکونتگاه‌های خود چادر زده و تمام تعطیلات نوروز را در دامان طبیعت، به همراه خانواده و خویشاوندان سپری می‌کنند. اسکان دو یا سه هفته‌ای آنان، با اقدامات و فعالیت‌های متعددی همراه است که سبب ایجاد پیامدهایی در طبیعت منطقه خواهد شد. این پیامدها به طور مستقیم و یا غیر مستقیم، محیط زیست سکونتگاه‌های همجوار را درگیر می‌نمایند. هدف پژوهش حاضر، مدلسازی مفهومی درک ساکنان محلی از مهم‌ترین چالش‌های همجواری با سایت‌های اسکان طبیعت‌گردی نوروزی است. در این راستا، با توجه به مولفه‌های مهمی مانند جذابیت، دسترسی‌پذیری، انبوهی جمعیت طبیعت‌گرد، تقاضای وسیع ساکنان محلی و تکرار سالانه اسکان در سایت جنگلی دراوهر، روستای زنجیره علیا به عنوان میدان مطالعه انتخاب شد. این پژوهش با بهره‌گیری از روش کیفی قوم‌نگارانه از تعداد 23 نمونه به روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده و تا رسیدن به اشباع نظری نمونه‌گیری ادامه یافت. نتایج نشان داد که پاسخگویان مهم‌ترین چالش‌های همجواری با سایت مذکور را شامل تداوم بحران محیطی در روستای زنجیره علیا می‌دانند که ناشی از آلودگی محیط زیست، تغییر رفتار جانوران جنگلی، بحران بهداشتی، بحران اقتصاد دامداری، تغییرات بصری سایت جنگلی مجاور روستا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semantic Reconstruction The most important challenges for the residents of the nearby areas of the nature accommodation sites in Nowruz holidays in Chardavol Township

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Rezvani 1
  • masomeh jamshidi 2
1 Tehran Unu
2 Ilam
چکیده [English]

Zagros forests in the southwest of Iran are considered as one of the most attractive areas that have attracted a large number of indigenous and non-native tourists annually. In recent years, residents of the northern area of Ilam province have been tenting in their nearby settlements in a special way in late March and mid-April, and spend all of Nowruz's holidays in the forest site, along with families and relatives. Their two or three-week residency will be accompanied by numerous actions and activities that will have an impact on the nature of the region. These implications directly or indirectly affect the surrounding neighborhoods. The purpose of the present research is to conceptual modeling the understanding of local residents as one of the most important challenges of the nearby areas of the nature accommodation sites in Nowruz natural tourism. In this regard, due to important components such as attractiveness, availability, crowded natural tourism and the annual repetition Nowruz camping in the forest site in Drawhar, the village of Zanjire Oliya was selected as the study area. This research uses qualitative method of ethnographic from 23 samples by purposeful sampling and continued to reach theoretical saturation. The results showed that respondents considered the most important challenges of the neighborhood with the site is continuation of the environmental crisis in the Zanjire Oliya Village, which is caused by environmental pollution, forest behavior change, health crisis, livestock economics crisis, visual changes in the forest site adjacent to the village.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Drawhar"
  • "Zanjire Oliya Village"
  • "Nowruz natural tourism"