تعیین ارزش تفرجگاهی منطقه گردشگری دشت میشان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد کشاورزی - منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشگاه بو علی سینا

3 گروه ترویج و آموزش کشاورزی/ دانشگاه بو علی سینا

10.22034/jtd.2019.114064.1292

چکیده

در دهه های اخیر، کیفیت اکوسیستم های طبیعی و محیط زیست به عنوان کالا در نظریه های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. کارکردها، کالاها و خدمات حاصل از اکوسیستم ها، اغلب ارزش بسیار زیادی دارند، ولی بدلیل عدم مبادله در بازارها ارزش اقتصادی صحیح آنها در محاسبات حسابداری ملی لحاظ نشده و همین امر باعث تشدید تخریب این منابع می گردد. در همین راستا این مطالعه با هدف تعیین ارزش تفرجی دشت میشان و اندازه گیری تمایل به پرداخت افراد با رویکرد ارزش گذاری مشروط برای بازدید از این دشت صورت پذیرفته است. برای بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بازدید کنندگان از الگوی لاجیت استفاده گردید و داده های مورد نیاز از طریق تکمیل 112 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی از بازدیدکنندگان دشت میشان در سال 1393 جمع آوری شد. بر اساس نتایج تحقیق، متوسط تمایل به پرداخت افراد به ازای هر بازدید12595.4 ریال برآورد گردید. همچنین نتایج برآورد الگوی لاجیت نشان داد که متغیر های تحصیلات و درآمد دارای اثر مثبت و معنی دار و متغیرهای جنسیت و بعد خانوار تاثیر منفی و معنی دار بر تمایل به پرداخت بازدید کنندگان از دشت میشان دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the Recreational value of Mishan plain using contingent valuation method

نویسندگان [English]

  • Hamid Balali 1
  • Elham Abdi 2
  • reza movahedi 3
1 Bu-Ali Sina University
2 Bu-Ali Sina University
3 Department of Agricultural Extension and Education/ Bu-Ali Sina University
چکیده [English]

In recent decades, the quality of ecosystems and the environment have been considered as commodities in economic theories. The functions, goods and services of ecosystems are often very valuable, but due to the lack of exchange in the markets, their correct economic value is not taken into account in the national accounting calculations, which exacerbates the destruction of these resources. In this regard, this study was conducted with the aim of determining the recreational value of Mishan Plain and measuring the willingness to pay individuals with a contingent valuation approach to visit this plain. In this regard, this study was conducted with the aim of determining the recreational value of Mishan Plain and measuring the willingness to pay individuals with a contingent valuation approach to visit this plain. To investigate the factors affecting the willingness to pay visitors, the logit model was used and the required data were collected by completing 112 questionnaires by random sampling from visitors of Mishan plain in 2014. According to the results of the survey, the average willingness to pay for each visit was estimated at 12595.4 Rials. Also, the results of Logit model estimation showed that the variables of education and income have a positive and significant effect, and gender and household dimensions have a significant negative effect on the willingness to pay visitors from Mayshan plain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Willingness to pay
  • Contingent Valuation
  • Mishan Plain
  • Logit Model