اولویت‌بندی عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگری سلامت ایران در افق 1414 با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آینده پژوهی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران؛

2 گروه آینده‌پژوهی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران؛

3 دانشیار گروه آینده‌پژوهی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران؛

4 استادیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران؛

10.22034/jtd.2019.173793.1663

چکیده

گردشگری سلامت در رشد و رونق سایر بخش‌های موثر در توسعه کشور، نقشی غیر قابل انکار دارد به گونه‌ای که تقویت این بخش مسیر نوینی را جهت توسعه سیاست‌های خصوصی‌سازی و تحقق اهداف چشم‌انداز 1404 مبنی بر تبدیل ایران به قطب سلامت منطقه ارائه میدهد. فقدان برنامه‌ای جامع و منسجم در کشور که در برگیرنده کلیه مسائل این صنعت باشد، موجب گردیده تا ایران با دارا بودن منابع بالقوه در این حوزه، نتواند بهره لازم را ببرد و وابستگی خود را به منابع نفتی کاهش دهد. مهمترین پیش‌نیاز تهیه و تدوین این برنامه، شناسایی عوامل، اولویت‌ها و روابط آن‌ها با یکدیگر در افق زمانی مدنظر می‌باشد؛ پژوهش حاضر از حیث موضوع و همچنین نوع روش‌ مورد استفاده در حوزه گردشگری سلامت، دارای نوآوری می‌باشد.
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی- تحلیلی است. در این پژوهش پس از شناسایی معیارهای اولیه از طریق ادبیات پژوهش و مصاحبه (143 معیار)، از طریق تحلیل عاملی اکتشافی معیارهای موثر در توسعه گردشگری سلامت کشور در افق 1414 مشخص (28 معیار) و نهایتاً بوسیله روش مدلسازی ساختاری تفسیری، عوامل کلیدی موثر و سنگ زیربنایی حوزه گردشگری سلامت کشور (13 معیار) و روابط آن‌ها با یکدیگر استخراج گردید. یافته‌های این پژوهش می‌تواند راهنمای مناسبی را برای سیاست‌گذاران و متولیان حوزه گردشگری سلامت در راستای اتخاذ سیاست‌ها و استراتژی‌های مناسب برای مواجه با تهدیدها و چالش‌های آینده این صنعت، فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing factors affecting the development of health tourism industry in Iran in the 1414 horizons with the approach of interpretive structural modeling

نویسندگان [English]

  • Keyvan Poloie 1
  • Safar Fazli 2
  • Farhad Darvish 3
  • Roholah Baiat 3
  • Esmaeil Ghaderi 4
1 Ph.D Student of Futures Studies, Futures Studies Research Institute, Imam Khomeini International University, qazvin, iran;
2 Associate Professor, Department of Futures Studies, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran;
3 Associate Professor, Department of Futures Studies, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran;
4 Assistant Professor, Department of Tourism Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran;
چکیده [English]

Health tourism has an undeniable role in the development of other sectors, in such a way that the strengthening of this sector provides a new path for the development of privatization policies and the realization of the 1404 vision goals based on the transformation of Iran into the region's health pillar. The lack of a comprehensive plan in the country that encompasses all the issues in this industry has caused Iran, having potential sources in this area, not be able to take advantage and reduce its dependence on oil income. The most important prerequisites for the preparation and compilation of this plan are identifying factors, priorities and their relationships with each other.
The present research is applied in terms of purpose, and in terms of nature and method, is descriptive-analytic research. In this research, after identifying the initial criteria through research literature and interview (143 factors), exploratory factor analysis of effective criteria in the development of health tourism in the country at a certain horizon of 1414 (28 factors), and finally, by using structural interpretation model, effective key factors And the infrastructure of the country's health tourism (13 factors) and their relationship with each other had been extracted. The findings of this study can provide a good guide for healthcare policy makers in adopting policies and strategies to encounter the threats and challenges of the future of this industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Health tourism
  • Interpretative Structural Modeling