بررسی تأثیر سیستم جبران خدمات مبتنی بر عملکرد و بازاریابی داخلی بر انعطاف‌پذیری منابع انسانی در هتل‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری

3 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات شاهرود، ایران

10.22034/jtd.2019.164013.1600

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر سیستم جبران خدمات مبتنی بر عملکرد بر انعطاف‌پذیری منابع انسانی با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی بازاریابی داخلی می‌باشد. این پژوهش از حیث هدف کاربردی بوده با روش توصیفی- پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران (عملیاتی، میانی و عالی) هتل‌های 5 ستاره تهران که 363 نفر می‌باشند؛ تشکیل می‌دهند. نمونه‌گیری از میان هتل‌های اسپیناس، استقلال، پارسیان آزادی، نووتل، هما و لاله و با روش تصادفی خوشه‌ای صورت گرفت. حجم نمونه نیز با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 187 نفر تعیین گردید. برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه‌های استاندارد استفاده شد. روایی صوری، محتوایی و سازه پرسشنامه‌ها بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی، برای همه مؤلفه‌های پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای SPSS و PLS Smart استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که سیستم جبران خدمات مبتنی بر عملکرد و بازاریابی داخلی بر انعطاف‌پذیری منابع انسانی تأثیر مثبت دارند، ولی نقش تعدیل‌کنندگی بازاریابی داخلی در این رابطه تائید نشد. بنابر این می توان نتیجه گیری نمود که هتل ها می توانند با قرار دادن عملکرد مدیران به عنوان مبنای جبران خدمات و بکارگیری بازاریابی داخلی زمینه مناسبی را برای ارتقای انعطاف‌پذیری منابع انسانی فراهم سازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Performance-based compensation system and Internal Marketing Performance Compensation on the flexibility of human resources in the hotels

نویسندگان [English]

  • Saeed Aibaghi Esfahani 1
  • amir ghafourian shagerdi 2
  • elaheh ebrahimi 3
1 Assistant Professor, Industrial engineering and management department, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
2 Assistant Professor , Faculty of Management and Accounting, International University of Imam Reza, Mashhad, Iran
3 Islamic Azad University, Science and Research,shahrood, Iran
چکیده [English]

Compensation is the most important part of the employment relationship and is, of course, one of the heaviest costs of any organization. Human resource managers as well as management theorists have always sought to answer the question of how compensation for services affects people's performance. The purpose of this study is to investigate the relationship of Performance-based compensation system with Human resource flexibility with mediator variable of internal marketing, Descriptive-correlational methodology was used in this research Statistical population of current research includes all the Managers of Five Star Hotels in Tehran, they are The tools of gathering information are contained standard questionnaires and after being certain of the stability of the gathered indexes, the test of the measurement model of the research hypotheses is performed and The hypothesis were analyzed through the technique of Structural Equation Modeling with Smart PLS 3 and SPSS soft wares. The results of the data analysis show that Performance-based compensation system and internal marketing has a positive and significant role in Human resource flexibility. Research findings also not confirm the role of moderating internal marketing in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance-based compensation system
  • Human Resource Flexibility
  • Internal Marketing
  • Hotel service